نوشته‌ها توسط نسترن فاضلی

بازگشت به خانه
مقالات روز

سیاهچاله در حال قحطی کهکشان درخشان را به تاریکی می‌برد

منجمان سعی دارند با رصد در طول‌موج‌های گوناگون توضیحی برای تغییر هویت هسته‌ی کهکشان فعال مارکاریان ۱۰۱۸ بیابند.

مقالات روز

اختروش‌های کم‌درخشش نوع ۱ و کره‌وارهای درخشان میزبانشان

اختروش‌های کم‌درخشش فاصله‌ی خالی بین اختروش‌های با انتقال‌به‌سرخ زیاد و سیفرت‌های محلی را پر می‌کنند. این اختروش‌ها هسته‌ی کهکشانی فعال قوی دارند و در عین حال جزییات کهکشان‌ اطرافشان قابل رویت است.