واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

تداخل‌سنجی – Interferometry

تکنیکی رصدی در نجوم است که در آن نور دریافت‌شده از دو یا چند تلسکوپ با هم ترکیب می‌شود و مانند یک تلسکوپ با قطر دهانه‌ای برابر فاصله بین تلسکوپها عمل می‌کند.

واژه‌نامه

کمربند حیات – Habitable Zone

منطقه‌ای در اطراف ستاره است که در آن آب مایع می‌تواند بر سطح سیاره‌ای فرضی‌ که فشار جوی کافی دارد، وجود داشته باشد.

واژه‌نامه

دنباله کشندی – Tidal tail

دنباله‌ای از ستاره‌ها و گاز میان‌ستاره‌ای است که از کهکشان خارج شده و در فضا کشیده می‌شود.

واژه‌نامه

اِرگ – Erg

اِرگ واحد اندازه‌گیری انرژی در دستگاه واحدهای سانتی‌متر-گرم-ثانیه است. در نجوم معمولاً از این دستگاه به جای دستگاه بین المللی یکاها (متریک) استفاده می شود.

واژه‌نامه

قرص برافزایشی – Accretion Disk

ساختاری صفحه‌‌گون است که به دور یک جسم پرجرم مانند یک سیاهچاله، یک ستاره‌ی نوترونی و یا یک ستاره‌ی جوان می‌چرخد.

واژه‌نامه

بازیونش – Reionization

دورانی در کیهان‌شناسیِ مهبانگ است که در طی آن ماده در کیهان تغییر فاز می‌دهد و از حالت تقریبا کاملا خنثی به تقریبا کاملا یونیزه تبدیل می‌شود.

واژه‌نامه

آشکارساز – Detector

به طور کلی به دستگاهی گفته می‌شود که قابلیت ثبت داده در شکل‌های گوناگون را دارد.

واژه‌نامه

انتقال به سرخ – Redshift

به جابه‌جایی خطوط طیفی به سمت طول‌موج‌های بلندتر (سرخ‌تر) که به علت دور شدن جسم تابنده از ناظر رخ می‌دهد، می‌گویند که واحدی برای بیان فواصل کیهانی است. انتقال به سرخ به علت پدیده دوپلر رخ می‌دهد.

واژه‌نامه

دوپلر – Doppler effect

به جابه‌جایی فرکانس (یا طول موج) امواج نوری یا صوتی به سمت فرکانس‌های کوتاه‌تر یا بلندتر می‌گویند که به علت حرکت نسبی جسم و ناظر رخ می‌دهد. در نجوم پدیده دوپلر موجب انتقال به سرخ (طول‌ موج‌های بلندتر) و انتقال به آبی (طول‌ موج‌های کوتاه‌تر) خطوط طیفی اجرام آسمانی می‌شود.

واژه‌نامه

تاج خورشید – Corona

بیرونی‌ترین لایه خورشید است که دمای بسیار زیاد و چگالی کمی دارد.