واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

قرص برافزایشی – Accretion Disk

ساختاری صفحه‌‌گون است که به دور یک جسم پرجرم مانند یک سیاهچاله، یک ستاره‌ی نوترونی و یا یک ستاره‌ی جوان می‌چرخد.

واژه‌نامه

اپتیک سازگار – Adaptive Optics

روشی است که به موجب آن اثر مخرب جو زمین بر تصاویر اجرام آسمانی در تلسکوپ‌های زمینی حذف می‌شود.

واژه‌نامه

هسته‌ی کهکشانی فعال – Active Galactic Nucleus

منطقه کوچکی در مرکز برخی از کهکشان‌ها است که درخشندگی بسیار زیادی دارد. درخشندگی زیاد هسته‌های فعال کهکشانی تصور می‌شود که ناشی از سیاهچاله بسیار پرجرمی در مرکز کهکشان باشد.

واژه‌نامه

بهمن هوایی – Air Shower

آبشاری از ذرات یونیده شده و تابش الکترومغناطیسی که در برخورد یک ذره‌ی اولیه‌ی پرتو کیهانی با جو زمین ایجاد می‌شود.

واژه‌نامه

واحد نجومی – Astronomical Unit

یکی از واحدهای اندازه‌گیری فاصله و برابر فاصله‌ی میانگین زمین تا خورشید (حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر) است.