واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

پرتو گاما – Gamma Ray

پرتو الکترومغناطیسی با فرکانس و انرژی بسیار زیاد است که در فرآیندهای مختلف اخترفیزیکی تولید می‌شود.

واژه‌نامه

عدسی گرانشی – Gravitational lens

زمانی به وجود می‌آید که نور رسیده از یک منبع دوردست به ناظر، در میان راه از کنار جسم دیگری عبور کند. نور منبع دوردست در میدان گرانشی جسم میانی خمیده می‌شود و جسم میانی مانند یک عدسی گرانشی عمل می‌کند.