واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

فراوانی فلزی – Metallicity

به فراوانی عناصر سنگین‌تر از هیدروژن و هلیوم که در نجوم «فلز» نام دارند، گفته می‌شود.