واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

اختلاف‌منظر – Parallax

تفاوت جهت مشاهده‌‌شده‌ی یک جرم نجومی توسط ناظر زمینی در دو نقطه‌ی مجزا است.

واژه‌نامه

پارسک – Parsec

واحد اندازه‌گیری فواصل بزرگ نجومی است. یک پارسک برابر فاصله‌ای است که در آن شعاع میانگین مدار زمین به دور خورشید، زاویه‌ای برابر یک ثانیه قوسی (یک سه هزار و شش‌صدم درجه) ایجاد می‌کند.