واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

انتقال به سرخ – Redshift

به جابه‌جایی خطوط طیفی به سمت طول‌موج‌های بلندتر (سرخ‌تر) که به علت دور شدن جسم تابنده از ناظر رخ می‌دهد، می‌گویند که واحدی برای بیان فواصل کیهانی است. انتقال به سرخ به علت پدیده دوپلر رخ می‌دهد.

واژه‌نامه

بازیونش – Reionization

دورانی در کیهان‌شناسیِ مهبانگ است که در طی آن ماده در کیهان تغییر فاز می‌دهد و از حالت تقریبا کاملا خنثی به تقریبا کاملا یونیزه تبدیل می‌شود.

واژه‌نامه

حد رُش – Roche Limit

یا شعاع رُش، منطقه‌ای در اطراف یک جرم آسمانی است که در آن اگر جرم دومی که ذرات تشکیل‌دهنده‌اش با نیروی گرانش به هم متصل مانده‌اند، وارد شود، نیروی کِشندی جرم اول موجب از هم پاشیدگی جرم دوم می‌شود.

واژه‌نامه

منحنی چرخش – Rotation Curve

منحنی چرخش نمودار اندازه‌ی سرعت مداری ستاره‌‌ها یا گازها در یک کهکشان بر حسب فاصله‌ی شعاعیشان از مرکز کهکشان است.