واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

دنباله کشندی – Tidal tail

دنباله‌ای از ستاره‌ها و گاز میان‌ستاره‌ای است که از کهکشان خارج شده و در فضا کشیده می‌شود.

واژه‌نامه

گذر – Transit

پدیده‌ای که جسم کوچکتر مانند یک سیاره از مقابل جسم بزرگتر مانند ستاره‌ی میزبان آن سیاره عبور کند.