برچسب "آمار"

بازگشت به خانه
مقالات روز

بررسی آماری جنسیت نویسندگان مقاله‌های نجومی

عدم تناسب جنسیتی در بین منجمان یکی از مسائل مهم موجود در دنیای آکادمی است.