برچسب "تپ‌اختر"

بازگشت به خانه
مقالات روز

تکرار یک فوران رادیویی سریع

مشاهده‌ی ده فوران رادیویی سریع از جهت آشکارسازی FRB121102.