برچسب "شبیه"

بازگشت به خانه
مقالات روز

شار گاز به داخل کهکشان‌ها علتی بر کاهش فراوانی فلزی

در این مقاله اثر شار گاز میان‌کهکشانی به داخل کهکشان‌ها بر شکل‌گیری توده‌های فعال ستاره‌زا با فراوانی‌های فلزی بسیار کم بررسی شده است.