برچسب "فراکهکش"

بازگشت به خانه
مقالات روز

اثر انحراف دیسک کهکشان‌ها بر رشته‌ی اصلی کهکشان‌های فعال

تاثیر انحراف دیسک کهکشان‌ها بر شیب و پراکندگی رشته‌ی اصلی ستاره‌زایی در کیهان نزدیک.