برچسب "فوران رادیویی‌سریع"

بازگشت به خانه
مقالات روز

احتمال منشا یکسان برای دو فوران رادیویی سریع

آیا منبع مشترکی برای فوران‌های رادیویی سریع مشاهده‌شده وجود دارد؟

مقالات روز

مطالعه‌ی مستقیم فوران‌های رادیویی سریع

مطالعه‌ی جدیدی از فوران‌های رادیویی سریع مربوط به بررسی مستقیم زاویه‌ای با دقت‌های زیرثانیه‌ی قوسی.

مقالات روز

کشف همتای گذرای پرتو گاما برای یک فوران رادیویی سریع

کشف همتای پرتو گاما برای یک فوران رادیویی سریع برای اولین بار که به شناخت ما از پدیده‌ی فوران رادیویی سریع و مطالعات کیهانی کمک می‌کند.