واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

اپتیک سازگار – Adaptive Optics

روشی است که به موجب آن اثر مخرب جو زمین بر تصاویر اجرام آسمانی در تلسکوپ‌های زمینی حذف می‌شود.

واژه‌نامه

اِرگ – Erg

اِرگ واحد اندازه‌گیری انرژی در دستگاه واحدهای سانتی‌متر-گرم-ثانیه است. در نجوم معمولاً از این دستگاه به جای دستگاه بین المللی یکاها (متریک) استفاده می شود.

واژه‌نامه

اختلاف‌منظر – Parallax

تفاوت جهت مشاهده‌‌شده‌ی یک جرم نجومی توسط ناظر زمینی در دو نقطه‌ی مجزا است.

واژه‌نامه

انتقال به سرخ – Redshift

به جابه‌جایی خطوط طیفی به سمت طول‌موج‌های بلندتر (سرخ‌تر) که به علت دور شدن جسم تابنده از ناظر رخ می‌دهد، می‌گویند که واحدی برای بیان فواصل کیهانی است. انتقال به سرخ به علت پدیده دوپلر رخ می‌دهد.

واژه‌نامه

ابرنواختر – Supernova

به انفجار ستاره‌های پرجرم در انتهای دوران تحولشان ‌می‌گویند، که درخشندگی بسیار زیادی دارد و زمان کم‌نور شدنش از چند هفته تا چند ماه ممکن است طول بکشد.