واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

بهمن هوایی – Air Shower

آبشاری از ذرات یونیده شده و تابش الکترومغناطیسی که در برخورد یک ذره‌ی اولیه‌ی پرتو کیهانی با جو زمین ایجاد می‌شود.

واژه‌نامه

بازیونش – Reionization

دورانی در کیهان‌شناسیِ مهبانگ است که در طی آن ماده در کیهان تغییر فاز می‌دهد و از حالت تقریبا کاملا خنثی به تقریبا کاملا یونیزه تبدیل می‌شود.