واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

تاج خورشید – Corona

بیرونی‌ترین لایه خورشید است که دمای بسیار زیاد و چگالی کمی دارد.

واژه‌نامه

تورم – Inflation

یا تورم کیهانی یک نظریه‌ی کیهان‌شناسی است که بر اساس آن کیهان اولیه در دوران کوتاهی (کسری از ثانیه) پس از مهبانگ انبساط بسیار سریع (نمایی) داشته است.

واژه‌نامه

تداخل‌سنجی – Interferometry

تکنیکی رصدی در نجوم است که در آن نور دریافت‌شده از دو یا چند تلسکوپ با هم ترکیب می‌شود و مانند یک تلسکوپ با قطر دهانه‌ای برابر فاصله بین تلسکوپها عمل می‌کند.

واژه‌نامه

تشدید مداری – Orbital Resonance

زمانی اتفاق می‌افتد که دو (یا چند) جرم سماوی که به دور جرم دیگری می‌گردند، اثر گرانشی متقابل و متناوبی بر هم داشته باشند و نسبت دوره‌ی تناوبی گردششان به هم نسبت دو عدد صحیح کوچک باشد.