واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

دوپلر – Doppler effect

به جابه‌جایی فرکانس (یا طول موج) امواج نوری یا صوتی به سمت فرکانس‌های کوتاه‌تر یا بلندتر می‌گویند که به علت حرکت نسبی جسم و ناظر رخ می‌دهد. در نجوم پدیده دوپلر موجب انتقال به سرخ (طول‌ موج‌های بلندتر) و انتقال به آبی (طول‌ موج‌های کوتاه‌تر) خطوط طیفی اجرام آسمانی می‌شود.

واژه‌نامه

دنباله کشندی – Tidal tail

دنباله‌ای از ستاره‌ها و گاز میان‌ستاره‌ای است که از کهکشان خارج شده و در فضا کشیده می‌شود.