واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

قرص برافزایشی – Accretion Disk

ساختاری صفحه‌‌گون است که به دور یک جسم پرجرم مانند یک سیاهچاله، یک ستاره‌ی نوترونی و یا یک ستاره‌ی جوان می‌چرخد.