واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

لکه‌‌ی خورشیدی – Sunspot

ناحیه تیره‌ای بر سطح خورشید است، که بر اثر میدان مغناطیسی منطقه‌ای شدید خورشید، به طور موقت در لایه نورسپهر(فوتوسفر) خورشید به وجود می‌آید.