واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

منحنی چرخش – Rotation Curve

منحنی چرخش نمودار اندازه‌ی سرعت مداری ستاره‌‌ها یا گازها در یک کهکشان بر حسب فاصله‌ی شعاعیشان از مرکز کهکشان است.