واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

هسته‌ی کهکشانی فعال – Active Galactic Nucleus

منطقه کوچکی در مرکز برخی از کهکشان‌ها است که درخشندگی بسیار زیادی دارد. درخشندگی زیاد هسته‌های فعال کهکشانی تصور می‌شود که ناشی از سیاهچاله بسیار پرجرمی در مرکز کهکشان باشد.