واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

پرتوهای کیهانی – Cosmic Rays

ذرات بنیادی پرانرژی که از فضای خارج از جو زمین وارد جو می‌شوند. منشا این ذرات که غالبا باردار هستند به درستی شناخته نشده است، هرچند کاندیدهای منابع آن‌ها شامل فعالیت‌های خورشیدی، انفجارهای ابرنواختری، فعالیت‌های هسته‌های فعال کهکشانی، برخوردهای کهکشان‌ها و غیره هستند.

واژه‌نامه

پرتو گاما – Gamma Ray

پرتو الکترومغناطیسی با فرکانس و انرژی بسیار زیاد است که در فرآیندهای مختلف اخترفیزیکی تولید می‌شود.

واژه‌نامه

پارسک – Parsec

واحد اندازه‌گیری فواصل بزرگ نجومی است. یک پارسک برابر فاصله‌ای است که در آن شعاع میانگین مدار زمین به دور خورشید، زاویه‌ای برابر یک ثانیه قوسی (یک سه هزار و شش‌صدم درجه) ایجاد می‌کند.