واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

کمربند حیات – Habitable Zone

منطقه‌ای در اطراف ستاره است که در آن آب مایع می‌تواند بر سطح سیاره‌ای فرضی‌ که فشار جوی کافی دارد، وجود داشته باشد.