واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

تورم – Inflation

یا تورم کیهانی یک نظریه‌ی کیهان‌شناسی است که بر اساس آن کیهان اولیه در دوران کوتاهی (کسری از ثانیه) پس از مهبانگ انبساط بسیار سریع (نمایی) داشته است.

واژه‌نامه

تداخل‌سنجی – Interferometry

تکنیکی رصدی در نجوم است که در آن نور دریافت‌شده از دو یا چند تلسکوپ با هم ترکیب می‌شود و مانند یک تلسکوپ با قطر دهانه‌ای برابر فاصله بین تلسکوپها عمل می‌کند.