واژه‌نامه

بازگشت به خانه
واژه‌نامه

لکه‌‌ی خورشیدی – Sunspot

ناحیه تیره‌ای بر سطح خورشید است، که بر اثر میدان مغناطیسی منطقه‌ای شدید خورشید، به طور موقت در لایه نورسپهر(فوتوسفر) خورشید به وجود می‌آید.

واژه‌نامه

ابرنواختر – Supernova

به انفجار ستاره‌های پرجرم در انتهای دوران تحولشان ‌می‌گویند، که درخشندگی بسیار زیادی دارد و زمان کم‌نور شدنش از چند هفته تا چند ماه ممکن است طول بکشد.